0
Koszyk
Brak produktów w koszyku.

Regulamin Sklepu Internetowego SUNTRUST Sp. z o.o.

Art. 1 Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy SUNTRUST Sp. z o.o. dostępny jest pod adresem https:// centrumepodpisu.pl i prowadzony jest przez SUNTRUST Sp. z o.o.. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Okólnej 17/19, 42-214 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445575, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie NIP 573-284- 37-81, REGON 243108568, której kapitał zakładowy wynosi 30.000,00 zł (opłacony w całości);

Art. 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

SUNTRUST Sp. z o.o. – SUNTRUST Sp. z o.o.. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Okólnej 17/19, 42-214 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445575, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie NIP 573-284- 37-81, REGON 243108568, której kapitał zakładowy wynosi 30.000,00 zł (opłacony w całości);

CERTUM PCC – jednostka organizacyjna Asseco Data Systems SA – CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji, ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin;

Sklep Internetowy – Sklep internetowy SUNTRUST sp. z o.o., dostępny pod adresem https://centrumepodpisu.pl, prowadzony przez SUNTRUST sp. z o.o.,

Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsumenta jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 6 Regulaminu;

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z SUNTRUST SP. z o.o. Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a SUNTRUST sp. z o.o., za pomocą platformy sprzedażowej dostępnej w ramach Sklepu Internetowego;

Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem konsultanta Centrum Obsługi Klienta (telefonicznie);

Produkt – licencja do oprogramowania, usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez Asseco Data Systems SA lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. instrukcja, płyta CD, czytnik kart), będący w ofercie Sklepu Internetowego;

Kod aktywacyjny - usługa dot. certyfikatów kwalifikowanych

Towar - produkt dostarczany fizycznie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres;

Usługa elektroniczna – zakupiony drogą elektroniczną kod aktywujący certyfikaty bezpieczeństwa lub podpis elektroniczny; usługa i szkolenie on-line;

Dowód zakupu – faktura VAT, potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;

Centrum Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna SUNTRUST sp. z o.o., zajmująca się obsługą zgłoszeń i zamówień Klientów– Centrum Obsługi Klienta – SUNTRUST sp. z o.o. ul. Okólna 17/19, 42-214 Częstochowa

Reklamacje - jednostka organizacyjna SUNTRUST sp. z o.o., zajmująca się obsługą zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zamówionych produktów

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Art. 3 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a SUNTRUST sp. z o.o., Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:

sąd właściwy dla miejsca jej wykonania (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksy postępowania cywilnego) – w przypadku Klientów będących Konsumentami;

sąd właściwy dla siedziby SUNTRUST sp. z o.o.– w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Art. 4 Rejestracja Klienta

Klient może dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym i zakłożyć konto Klienta, w którym podaje następujące dane:

imię i nazwisko

e-mail

Konto Klienta może być usunięte dopiero po zakończeniu procesu realizacji zamówienia.

Strona internetowa pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, proces logowania się Klienta do Sklepu Internetowego, zakładania konta Klienta, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.

Art. 5 Ceny i płatności

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez SUNTRUST sp. z o.o. okresowe działania promocyjne.

Formami płatności w Sklepie Internetowym są:

przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta;

przelew elektroniczny poprzez Tpay

płatność na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności (forma dostępna dla Jednostek Administracji Publicznej po wcześniejszym kontakcie z SUNTRUST Sp. z o.o.)

Termin płatności wynosi 7 dni od daty wygenerowania faktury pro forma. Po upłynięciu terminu płatności zamówienie może zostać automatycznie anulowane.

SUNTRUST Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.

Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od SUNTRUST sp. z o.o

W przypadku nadpłaty lub niedopłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.

Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.

W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego oświadczenia do zwrotu  nadpłaty z podanym nr rachunku bankowego do zwrotu w formie pisemnej na adres:

SUNTRUST sp. z o.o

ul. Okólna 17/19

42-214 Częstochowa

lub na adres e-mail: bok@centrumepodpisu.pl

Art. 6 Realizacja złożonych zamówień

Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym podaje następujące dane:

imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

adres do doręczeń

numer NIP

e-mail

telefon kontaktowy

Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się po zarejestrowaniu płatności. W przypadku, gdy realizacja dostaw niektórych Produktów będzie wydłużona, stosowna informacja będzie umieszczona na stronie danego Produktu w Sklepie Internetowym.

Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub firmy kurierskiej pod adres do doręczeń wskazany w formularzu zamówienia.

Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności.

Art.7 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski.

Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.

Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.

Art. 8 Czas realizacji zamówienia

Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską.

Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, liczony od momentu zarejestrowania wpłaty dokonanej przez Klienta. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od daty nadania.

Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.

Usługi elektroniczne zamówione przez Klienta dostarczane są w terminie i w formie określonej w Sklepie Internetowym.

Art. 9 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

w przypadku Klienta będącego Konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Zasady zwroty Produktu w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem:

Zwrot odbywa się na koszt Klienta będącego Konsumentem i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony;

Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zespół Reklamacji podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru;

Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

W przypadku, gdy Klient nie posiadający statusu Konsumenta dokonuje zwrotu Produktu, SUNTRUST Sp. z o.o. zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta, nastąpi w możliwie szybkim terminie, w szczególności uzależnionym od należytej i pełnej realizacji przez Klienta procedury związanej ze zwrotem. O przybliżonym terminie zwrotu SUNTRUST Sp. z o.o. poinformuje Klienta na jego prośbę.

SUNTRUST Sp. z o.o. ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane;

w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.

Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy, usługi lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Art. 10 Gwarancja na zamówione Produkty

SUNTRUST Sp. z o.o. udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.

Gwarancja udzielona jest:

na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, albo

na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów mających status Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.

Art. 11 Procedura reklamacji

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

e-mailem na adres: bok@centrumepodpisu.pl

listownie na adres: SUNTRUST sp. z o.o

ul. Okólna 17/19

42-214 Częstochowa

Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

tytuł lub przedmiot reklamacji;

dokument potwierdzający zakup reklamowanego produktu/usługi (nr zamówienia lub nr faktury VAT); uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową

Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);

uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancji nie podlegają:

poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;

przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).

Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

Art. 12 Ochrona danych osobowych

Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta i zostały podane dobrowolnie.

Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i w celu realizacji dodatkowych jego funkcjonalności. SUNTRUST sp. z o.o powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów następującym podmiotom:

1.       Asseco Data Systems S.A. z siedziba w Gdyni (81-321) przy ul. Podolskiej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, NIP 517-035-94-58, REGON 180853177,

 

Art. 13 Zmiany Regulaminu

SUNTRUS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Art. 14 Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

Kontakt

  • m: +48 727 596 626
  • m: +48 727 596 645
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© Copyright 2021